W centrum uwagi, czyli czym jest państwo i jakie są jego funkcje?

Czym jest państwo? Jakie są funkcje państwa? Jaki jest ustrój RP? Tego można dowiedzieć się z podręcznika do wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi 1 sprawdzone na poziomie podstawowym napisanego przez troje autorów, czyli Justynę Kięczkowską, Mariusza Menza oraz Arkadiusza Janickiego. 

Czym jest państwo i jakie pojęcia są z nim związane?

Państwo jest obszarem, które ma swoje granice. Dzięki nim odgradza się od innych państw. Terytorium danego państwa zamieszkane jest przez określoną wspólnotę ludzi. Z państwem jest nierozerwalnie związany ustrój polityczny. Jest to nic innego, jak sposób sprawowania władzy w określonym państwie. Dzięki niemu w państwie znajdują się określone zasady prawne oraz relacje między organami władzy. Jest kilka elementów, które charakteryzują dane państwo. Należą do nich: terytorium, władza, przymusowość oraz suwerenność. Czym się charakteryzują poszczególne elementy? Terytorium podlega kontroli organów państwowych. W skład obszaru państwa wchodzą powierzchnia lądowa, którą wyznaczają granice państwa, przestrzeń powietrzna, a także przybrzeżne wody terytorialne. Władza to określona grupa ludzi, która w pewien sposób kieruje zachowaniami obywateli dla przykładu wydając polecenia i tworząc prawo. Suwerenność jest gwarantem, że tylko organy danego państwa mogą rządzić konkretnym państwem, a przymusowość określa środki przymusu jakimi dysponuje państwo i może użyć ich wobec obywateli. 

Jakie są funkcje państwa?

Każde państwo posiada określone funkcje. Są nimi zadania, które musi wykonywać władza w danym państwie. Funkcje dzieli się na dwie kategorie. Są to funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje wewnętrzne dzieli się na kilka innych, do których należą: funkcja prawodawcza, administracyjna, gospodarcza, oświatowo-kulturalna, socjalna oraz porządkowa. Do funkcji zewnętrznych zalicza się obronę granic oraz prowadzenie polityki na obszarze międzynarodowym. Z państwem niekiedy wiąże się pojęcie demokracji, która jest ustrojem politycznym występującym w większości krajów rozwiniętych. 

Tagged , ,